ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
math-backup-alltext.zip3,190.91 kB | 25/06/2019 | 02:46
math-backup-allfile.zip1,353.37 kB | 25/06/2019 | 02:40
[b] my-countdl-PTDJ9X.bak0.03 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-counter2-PTB0PD.bak0.03 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-amount-PSRFEX.bak0.01 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-counter1-PT0PLL.bak0.08 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-countdl-PTCCSE.bak0.03 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-countdl-PT0PLL.bak0.02 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-counter2-PTCCSE.bak0.02 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-countdl-PTB0PD.bak0.19 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-countdlconc-PTCCSE.bak0.01 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-countdlconc-PTFIUH.bak0.03 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-countdl-PSRUH5.bak0.05 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-amount-PTCCSE.bak0.01 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-counter1-PSRFEX.bak0.41 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-counter2-PSRFEX.bak0.02 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-amount-PTMAZI.bak0.01 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-counter1-PTB0PD.bak0.39 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-counter1-PTFIUH.bak0.10 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-counter1-PSRUH5.bak0.05 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-countdlconc-PTLZUO.bak0.08 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-counter1-PTMAZI.bak0.06 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-countdl-PSRFEX.bak0.17 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-countdlconc-PSRUH5.bak0.03 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-countind-PTB0PD.bak0.72 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-countind-PTLZUO.bak0.40 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-countdlconc-PTMAZI.bak0.01 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-countind-PT0PLL.bak0.09 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-counter2-PTDJ9X.bak0.02 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-amount-PSRUH5.bak0.01 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-counter2-PTMAZI.bak0.02 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-counter2-PTLZUO.bak0.02 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-counter1-PTDJ9X.bak0.08 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-counter1-PTLZUO.bak0.27 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-amount-PT07H1.bak0.01 kB | 13/06/2019 | 03:55
[b] my-amount-PTB0PD.bak0.01 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-amount-PT0PLL.bak0.01 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-counter2-PT0PLL.bak0.03 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-countind-PTDJ9X.bak0.12 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-countind-PTMAZI.bak0.08 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-counter2-PTFIUH.bak0.02 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-amount-PTLZUO.bak0.01 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-countdlconc-PTDJ9X.bak0.02 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-counter2-PT07H1.bak0.02 kB | 13/06/2019 | 03:55
[b] my-countind-PSRFEX.bak0.64 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-countdlconc-PSRFEX.bak0.10 kB | 08/06/2019 | 10:08
[b] my-amount-PTDJ9X.bak0.01 kB | 20/06/2019 | 08:39
[b] my-countind-PTCCSE.bak0.15 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-countdlconc-PTB0PD.bak0.10 kB | 19/06/2019 | 00:03
[b] my-countdl-PTMAZI.bak0.03 kB | 25/06/2019 | 02:18
[b] my-counter2-PSRUH5.bak0.02 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-counter1-PT07H1.bak0.28 kB | 13/06/2019 | 03:55
[b] my-counter1-PTCCSE.bak0.08 kB | 19/06/2019 | 17:21
[b] my-countdl-PTLZUO.bak0.14 kB | 24/06/2019 | 22:18
[b] my-amount-PTFIUH.bak0.01 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-countdlconc-PT0PLL.bak0.01 kB | 13/06/2019 | 10:27
[b] my-countind-PSRUH5.bak0.13 kB | 08/06/2019 | 15:34
[b] my-countdlconc-PT07H1.bak0.08 kB | 13/06/2019 | 03:55
[b] my-countind-PTFIUH.bak0.18 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-countdl-PTFIUH.bak0.05 kB | 21/06/2019 | 10:25
[b] my-countind-PT07H1.bak0.69 kB | 13/06/2019 | 03:55
[b] my-countdl-PT07H1.bak0.16 kB | 13/06/2019 | 03:55
*รหัส